Sfântul Apostol Andrei, propovăduitorul Evangheliei in Scythia Minor (Dorogea)

 

Prăznuire: 30 noiembrie

 

Șirul "sfinților naționali" ar putea începe cu unul din apostolii Mântuitorului Iisus Hristos, și anume cu Sfântul Andrei. Acesta, deși era iudeu de neam, a propovăduit într-o parte a pământului românesc, la strămoșii noștri geto-daci, și anume în teritoriile situate pe țărmul apusean al Mării Negre (Pontul Euxin).

 

Cine era Sfântul Andrei, "cel întâi chemat" la apostolie? Era frate al lui Simon Petru, care s-a numărat, de asemenea, printre cei 12 apostoli ai Domnului, fiind amândoi fiii pescarului lona. Erau originari din Betsaida, localitate situată pe țărmul Lacului Ghenizaret (Marea Galileii), din provincia Galileea, în nordul Țării Sfinte. Amândoi au fost pescari, alături de tatăl lor. Amândoi s-au numărat printre "ucenicii" Sfântului Ioan Botezătorul, ascultând timp îndelungat predicile acestuia în pustiul Iordanului, cu îndemnuri la pocăință și cu proorocia despre venirea lui Mesia. De la acesta a auzit Andrei cuvintele "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan l, 29). A fost și el martor, alături de alți ucenici, la botezul Domnului și la cunoscuta convorbire dintre Iisus și Ioan, întărindu-se în convingerea că Acesta era Mesia cel prezis de prooroci. A doua zi după botezul Domnului în Iordan, Ioan Botezătorul stătea pe țărmul acestui râu cu doi dintre ucenicii lui, Andrei și Ioan (viitorul apostol și evanghelist), cărora le spune din nou: "Iată Mielul lui Dumnezeu" (Ioan l, 36). Auzind această mărturisire, cei doi ucenici au pornit după Iisus, în dorința de a-L cunoaște. Iisus i-a observat și i-a întrebat: "Ce căutați?" La care ei au zis: "învățătorule, unde locuiești?" El le-a zis: "Veniți și veți vedea". Au mers deci și au văzut unde locuia și au rămas la El în ziua aceea (Ioan l, 37-39). Andrei a anunțat apoi și pe fratele său Simon Petru că "a găsit pe Mesia" (Ioan 1,41).

 

Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai târziu. Este relatată de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei prin cuvintele: "Pe când (Iisus) umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: "Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni". Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El" (Matei 4, 18-20 și Marcu l, 16-18).

 

Sfintele Evanghelii mai pomenesc pe Sfântul  Andrei doar de două ori: la înmulțirea pâinilor, dincolo de Marea Galileii, când el a înștiințat pe Mântuitorul că acolo, în mulțime, era un băiat care avea cinci pâini de orz și doi pești (Ioan 6, 8-9), iar a doua oară, după învierea lui Lazăr când, împreună cu Filip, au înștiințat pe Domnul că niște elini (greci), veniți în Ierusalim cu prilejul sărbătoririi Paștelui iudaic, voiau să-L vadă (Ioan 12, 20-22). Alături de ceilalți ucenici, a fost trimis și Andrei de către Mântuitorul la propovăduire (Matei 10 și urm). L-a însoțit pe Mântuitorul pe drumurile Țării Sfinte, a fost martor la minunile pe care le-a săvârșit, a ascultat cuvintele Sale de învățătură și parabolele pe care le-a rostit în fața mulțimilor, a suferit alături de ceilalți apostoli, atunci când Domnul a fost prins, judecat, chinuit și apoi răstignit pe cruce; s-a bucurat alături de ei când a aflat de minunea învierii din morți și L-a văzut pe Domnul înviat în prima zi, și după opt zile, apoi la arătarea din Galileea, când au primit porunca predicării Evangheliei la toate neamurile (Matei 28,19).

 

În urma poruncii Domnului, de a vesti Evanghelia la toate neamurile, după pogorârea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii creștine la Ierusalim, în ziua Cincizecimii din anul 30, Sfinții Apostoli și apoi ucenicii lor, au început să predice noua învățătură adusă în lume de Mântuitorul Iisus Hristos. Potrivit tradiției și celor scrise de unii istorici și teologi din primele veacuri creștine, Sfântul Apostol Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la getodaci, în teritoriul dintre Dunăre și Marea Neagră - cunoscut pe atunci sub numele de Scythia (Sciția), dar și în teritoriile de dincolo de Prut, în nordul Mării Negre. Dar până a ajunge aici, el a predicat în Asia Mică, de unde s-a îndreptat spre teritoriile amintite de la Dunăre și Marea Neagră. Trebuie să notăm că în aceste teritorii, locuite de geto-daci, prin secolele VII-VI î. Hr. s-au așezat coloniști greci, care au întemeiat cunoscutele cetăți de pe țărmul apusean al Mării Negre: Tyras (Cetatea Albă), Histria (Istria), Tomis (Constanța), Callatis (Mangalia) și altele. Spre sfârșitul secolului al IV-lea î. Hr. s-au așezat aici triburi de sciți, populație nomadă de origine iraniană, care au fost asimilați cu timpul de autohtoni; ei au dat însă teritoriului respectiv numele de "Sciția" (Scythia). Mai târziu, teritoriile de pe țărmul apusean al Mării Negre, până înspre gurile Bugului, au făcut parte din statul geto-dac condus de regele Burebista (sec. I, î. Hr.), dar în anul 28 cetățile grecești de aici au acceptat protectoratul statului roman, în anul 46 d. Hr., întreg teritoriul dintre Dunăre și Marea Neagră a fost cucerit de romani și anexat la provincia Moesia Inferior (Bulgaria răsăriteană de azi), iar în anul 297, în timpul împăratului roman Dioclețian, a devenit provincie aparte, sub numele de Scythia Minor (Sciția Mică).

 

Anexarea acestui teritoriu - inclusiv a cetăților grecești pomenite mai sus -, în cultura și formele de viață grecești și apoi romane, a oferit condiții prielnice pentru predica Sfântului Apostol Andrei. Așa cum arătam mai sus, tradiția despre predica sa în Sciția apare în câteva lucrări scrise în primele veacuri creștine. De pildă, în lucrarea Despre apostoli a lui Hipolit Romanul, mort în timpul persecuției împăratului Decius (249-251), iar în secolul IV în Istoria bisericească a episcopului Eusebiu din Cezareea Palestinei (339/340) care o preluase de la un alt mare teolog, Origen din Alexandria (254). Iată ce scria Eusebiu: "Sfinții Apostoli ai Mântuitorului, precum și ucenicii lor, s-au împrăștiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiție, lui Toma i-au căzut sorții să meargă în Parția, lui Andrei în Sciția, lui Ioan în Asia...". De altfel, din epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni (3,11), reiese că și "sciții" au putut auzi cuvântul lui Dumnezeu.

 

Tradiția că Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciți a fost reluată mai târziu și de alți scriitori bisericești. De pildă, călugărul Epifanie, în secolul VIII, în Viața Sfântului Apostol Andrei, scria că între popoarele evanghelizate de el se numărau și sciții. In așa numitul Sinaxar al Bisericii constantinopolitane se preciza că acest apostol "a predicat în Pont, Tracia și Sciția". În același Sinaxar se află o altă știre, potrivit căreia, Sfântul Andrei ar fi hirotonit ca episcop de Odyssos sau Odessos (Varna de azi, în Bulgaria), pe un ucenic al său cu numele Amplias (Ampliat), pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește în fiecare an la 31 octombrie. Mult mai târziu, scriitorul bizantin Nichifor Calist (secolul al XlV-lea) scria că Sfântul Apostol Andrei a trecut din provinciile Asiei Mici (Capadocia, Galatia și Bitinia) "în pustiurile scitice", care puteau fi situate fie în Sciția Mare (sudul fostei Uniuni Sovietice), fie Sciția Mică sau Dacia Pontică, locuită de greci, romani și geto-daci. De altfel, istoricii bisericești ruși socotesc că Sfântul Apostol Andrei a predicat și în nordul Mării Negre. Învățatul mitropolit Dosoftei al Moldovei, în cartea sa Viața și petrecerea sfinților, scria că "Apostolului Andrei i-a revenit (prin sorți) Bitinia și Marea Neagră și părțile Propontului, Halcedonul și Vizantea, unde e acum Țarigradul (Constantinopolul n. n.), Tracia și Macedonia, Tesalia, și sosind la Dunăre, ce-i zic Dobrogea și altele ce sunt pe Dunăre, și acestea toate le-a umblat".

 

În sprijinul evanghelizării teritoriilor de pe țărmul apusean al Mării Negre de către Sfântul Andrei vin și unele colinde, legende și obiceiuri din Dobrogea și din stânga Prutului, adică din Basarabia, care amintesc de trecerea lui prin aceste locuri. Una din aceste colinde pomenește de "schitul" sau "mănăstirea" lui Andrei, la care veneau Decebal și Traian, cel din urmă ascultând și slujba săvârșită acolo. Există apoi câteva numiri de ape și locuri ca "Pârâiașul Sfântului Andrei", "Apa Sfântului" sau "Peștera Sfântului Andrei", care se vede și azi în hotarul comunei Ion Corvin, în apropiere de granița româno-bulgară.

 

Fără îndoială că Sfântul Apostol Andrei nu s-a mărginit numai la predicarea Evangheliei și la botezul celor pe care i-a adus la Hristos dintre grecii și geto-dacii din teritoriile amintite, ci el a hirotonit pe unii dintre ei ca episcopi și preoți, așa cum făcea și Sfântul Apostol Pavel în călătoriile sale misionare. Numai așa se poate explica faptul că cea mai veche episcopie cunoscută pe teritoriul țării noastre este cea de la Tomis (Constanța de azi). Episcopul (sau episcopii) peste care "și-a pus mâinile" Sfântul Apostol Andrei au hirotonit, la rândul lor, alți episcopi, preoți sau diaconi pentru noile comunități creștine de la Pontul Euxin, ca să se asigure "succesiunea" neîntreruptă a preoției, și care au devenit propovăduitori ai noii credințe, - prin predică și botez - în rândul autohtonilor geto-daci, iar mai târziu daco-romani.

 

Având în vedere caracterul misionar al creștinismului din primele veacuri, se poate susține că unii dintre cei încreștinați de Sfântul Apostol Pavel și ucenicii săi în Peninsula Balcanică, dar și dintre cei încreștinați de Sfântul Apostol Andrei în zona apuseană a Mării Negre, au dus "vestea cea bună" despre Iisus Hristos cel înviat și în nordul Dunării, deci în Dacia propriu-zisă, cunoscute fiind legăturile care existau între locuitorii de pe ambele maluri ale Dunării. Prin episcopii, preoții și misionarii veniți din sudul Dunării și din Orientul Apropiat, ca și prin cei din rândul localnicilor, învățătura creștină și-a câștigat noi adepți, încât din secolul al IV-lea se poate vorbi de o generalizare a învățăturii creștine, nu numai în provincia Sciția Mică, ci și în teritoriile nord-dunărene, locuite acum de daco-romani, deveniți apoi români, în provincia Sciția Mică, vigoarea creștinismului este dovedită de numărul mare de martiri de la sfârșitul secolului III și începutul celui următor, ca și de organizarea bisericească temeinică ce exista aici în secolul IV, cu o episcopie la Tomis - devenită apoi Arhiepiscopie -, de teologii de prestigiu care au activat aici, de numărul mare de bazilici care s-au construit în marile cetăți de pe țărmul apusean al Mării Negre în secolele IV-VI, de multele obiecte cu caracter creștin din aceeași perioadă, descoperite aici.

 

Scriitorul bisericesc Nichifor Calist, pe care 1-am mai pomenit, pe baza unor știri istorice mai vechi, scrie că Sfântul Apostol Andrei a plecat de la noi spre sud, trecând prin Tracia, a ajuns în Bizanț (viitorul Constantinopol), iar de aici a trecut prin Macedonia și Tesalia, ajungând până în orașul Patras din Ahaia, deci în Grecia de azi. Acolo a suferit moarte martirică, fiind răstignit pe o cruce în formă de X (numită până azi "Crucea Sfântului Andrei"). Biserica primară a stabilit, încă de pe la sfârșitul secolului II, ca dată de prăznuire a pătimirii sale ziua de 30 noiembrie. Nu se cunoaște anul martiriului său; unii istorici îl fixează în timpul persecuției împăratului Nero, prin anii 64-67, alții mult mai târziu, pe la sfârșitul veacului "apostolic", în cursul persecuției împăratului Domițian.

 

Moaștele sale au fost mutate din Patras la Constantinopol, noua capitală a imperiului roman de Răsărit, prin anii 356-357, cu prilejul sfințirii bisericii "Sfinții Apostoli". Mai târziu, Sfântul Ambrozie, episcopul Milanului (c. 339-397), scria că, în a doua jumătate a secolului al IV-lea, părticele din sfintele sale moaște au fost oferite bisericilor din Milano, Nola și Brescia din Italia.

 

La câțiva ani după Cruciada a patra, din 1204, când Constantinopolul a fost cucerit de cavalerii apuseni și s-a creat aici o "Patriarhie latină" în locul celei ortodoxe, cardinalul Petru din Capua a dispus ca moaștele Sfântului Andrei să fie duse în Italia și așezate în catedrala din Amalfi. În aprilie 1462, în timpul papei Pius II, capul său a fost așezat într-o biserică din Roma. De aici, pe baza unei hotărâri a Vaticanului, în semn de frățietate creștină, capul său a fost restituit Bisericii Ortodoxe a Greciei, fiind așezat - în cadrul unor festivități religioase - în biserica cu hramul Sfântul Andrei din orașul Patras.

 

Sfântul Apostol Andrei se bucură de o cinstire deosebită în Bisericile rusă, greacă și română, datorită faptului că a predicat în teritorii care aparțin azi Rusiei, Greciei și României. Patriarhia ecumenică din Constantinopol îl socotește chiar ca "întemeietor" al acestui "scaun apostolic".

 

Să ne rugăm dar Sfântului Andrei, încreștinătorul daco-romanilor, zicând: "Pe propovăduitorul credinței la geto-daci și slujitor al Cuvântului, pe Andrei cel dintâi chemat să-l lăudăm, că pe strămoșii noștri i-a adus la cunoștința lui Hristos, crucea în mâini ținând și izbăvind din înșelăciunea vrăjmașului sufletele lor, pe care le-a adus la Dumnezeu ca dar bine primit. Pe acesta, toți românii să-l lăudăm și să-l cinstim, ca să se roage neîncetat lui Hristos Dumnezeu, ca să ne ferească de toată răutatea și să mântuiască sufletele noastre". (Stihira glasului 6 la Utrenia din 30 noiembrie, cu unele adaptări).

 

Sursa: Pr. Prof. Dr. Acad. Mircea Păcurariu, Sfinți daco-români și români

 

 

> Revenire la pagina precedenta

 

 

Biserica Sfânta Parascheva Bruxelles